Skip to the content

Avtalsvillkor

Följande beskriver villkoren för att använda abonnemangstjänsten Fairytell. Tjänsten erbjuds och drivs av Fairytell IVS, CVR-nr. 38505505, Høffdingsvej 34, 2500 Valby, Danmark (hädanefter kallad "Fairytell”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Dessa villkor gäller för all användning av tjänsten. När slutkunden (hädanefter kallad "kunden" eller "du") tar tjänsten i bruk, ingås ett bindande avtal mellan Fairytell och kunden angående tjänsten och utifrån nedan nämna villkor. Ingående av avtal definieras som tidpunkten när du registrerade dig till ett abonnemang på Fairytells hemsida, via Fairytells app eller via en av Fairytells samarbetspartners. Kunden accepterar att all kommunikation mellan Fairytell och kunden sker elektroniskt via Fairytells hemsida eller via den e-postadress som kunden angivit, inklusive all korrespondens kring betalning för att använda tjänsten.

Förutsättningar för att kunna få tillgång till tjänsten

För att kunna använda Fairytell ska du ha tillgång till en surfplatta eller smartphone (iOS eller Android) som är kompatibel med Fairytells app. Dessutom ska du ha en internetanslutning.

Så fungerar ett abonnemang

Fairytell är ett månadsabonnemang. Du tecknar abonnemanget genom att registrera dig med dina personuppgifter (namn och e-postadress), lösenord samt dina kreditkorts – och betalningsupplysningar. Du kan också välja att betala och skapa din profil via ditt konto hos App Store eller Google Play. Du kommer sedan få en orderbekräftelse från oss. Abonnemanget betalas i förskott ändå tills du säger upp abonnemanget. Varje period som du betalar i förskott utgör abonnemangsperioden.

Är du under 18 år kan du inte registrera dig som abonnent utan skriftligt samtycke från målsman.

Du ska vara bosatt i Sverige för att kunna teckna ett abonnemang på Fairytell.

Fairytell får endast användas till privat bruk. All form av kopiering eller offentliggörande av Fairytells innehåll är förbjudet.

Ångerrätt

Du kan i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du har ingått avtalet. Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du har knappat in dina betalningsuppgifter. Har du dock tagit tjänsten i bruk inom de 14 dagarna är det inte möjligt att använda sig av ångerrätten.

Om du använder dig av din ångerrätt återbetalar vi alla inbetalningar som vi har fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödiga förseningar.

Priser

Betalning debiteras enligt vid var tid gällande abonnemangspris, angivet på hemsidan.

Som ny användare har Du rätt att använda tjänsten kostnadsfritt i 14 dagar. Efter utgången av dessa 14 dagar kommer Du, förutsatt att Du inte säger upp abonnemanget under inom 14 dagarsperioden, att debiteras det pris som Fairytell har meddelat ska gälla för tjänsten. Du kan närsomhelst under de första 14 dagarna säga upp* utan kostnad, och accepterar att Fairytell då omedelbart kommer att avsluta din tillgång till tjänsten.

*Om Du har registrerat dig med ett kreditkort på webbplatsen, logga in på ditt konto på webbplatsen och gå till "Ditt Abonnemang" och klicka på knappen "Säg upp Abonnemang". Om du registrerade dig med antingen Google Play (Android) och iTunes (iOS), måste du avbryta Abonnemanget via Google Play respektive iTunes på din enhet.

Med förbehåll för dina rättigheter i enlighet med ångerrätten kan inga betalningar återbetalas och Fairytell ger inga restitutioner eller krediter i samband med bristande eller bara delvist användande av Fairytell.

Om abonnemangspriset ändras ger Fairytell dig minst 30 dagars varsel per e-post samt offentliggör prisändringen på hemsidan. Dock är en prisändring tillåten med kortare varsel om kostnaderna för att göra Fairytell tillgänglig stiger, som följd av ändrade skattesatser eller generella prisökningar, valutakursfluktuationer, prisändringar hos tredje part, myndighetsbeslut eller ändringar i lagstiftning eller andra stadgar, och där prisändringen motsvarar ett belopp som inte överstiger den ökade kostnaden. En prisändring omfattar även införandet av avgifter m.m. 

Även om en prisändring träder i kraft under en given abonnemangsperiod kommer Du att behöva betala det ändrade abonnemangspriset först för den efterföljande abonnemangsperioden.

Om Du inte accepterar prisändringen ska du säga upp ditt abonnemang innan den aktuella abonnemangsperioden utlöper dvs. innan det datum där prisändringen kommer att gälla för dig.

Om abonnemanget inte betalas, eller om Kunden på annat sätt inte lever upp till avtalet, och om det inte beror på orsaker som Fairytell är ansvarig för, kan Fairytell utan varsel blockera tillgången till tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas förtroligt och lagras hos Fairytell IVS, Høffdingsvej 34, 2500 Valby, Danmark under säkra förhållanden i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Du kan alltid få inblick i dessa upplysningar genom att kontakta kundservice och du kan få eventuellt icke korrekta uppgifter rättade. Uppgifterna används för att administrera abonnemanget, beställningar och betalningar samt till information och marknadsföring via exempelvis e-post, sms och telefon i överensstämmelse med gällande lagstiftning. 

Upphovsrätt

Innehållet på Fairytell tillhör oss och tredjeparter och skyddas i enlighet med svensk och/eller internationell upphovsrättslagstiftning. All form av kopiering, distribution eller annan kränkande användning av innehållet är förbjudet och kommer att leda till att Fairytell och/eller upphovsmannen vidtar rättsliga åtgärder. Kunden har inga rättigheter till exempelvis, men inte uteslutande, kommersiellt bruk, försäljning, vidareförsäljning, exemplarframställning, distribution, marknadsföring av innehåll eller annan form av vidaredistribution av innehållet. Kunden förstår och erkänner att rättighetsinnehavare till tjänstens innehåll kan göra sin rätt gällande – häribland belägga med förbud och kräva ersättning för eventuella kränkningar – direkt gentemot kunden.

Avstängning och uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart säga upp dessa villkor och/eller stänga av din tillgång till tjänsten Fairytell om:

  1. Du inte följer dessa villkor;
  2. Du handlar i strid med gällande lag;
  3. Vi har anledning att tro att Du inte uppfyller de ålderskriterier som finns för att få tillgång till tjänsten.

Ansvarsbegräsning

Tjänsten Fairytell erbjuds i befintligt skick och vi lämnar inte några garantier avseende tjänsten.

Du förstår och accepterar även att (a) det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en felfri tjänst samt att vi inte kan lova att göra det; (b) fel kan leda till att tjänsten tillfälligt inte kan användas; (c) det material som du tar emot när du använder tjänsten kan innehålla fel; och (d) att tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll, till exempel, men inte begränsat till överförings- och telekommunikationsförbindelser mellan oss och dig, mellan olika delar av våra nätverk och mellan oss och andra system och nätverk.

Du förstår och accepterar vidare att en del av informationen, till exempel gällande mjukvara, tillhandahålls av tredje parter och därför erbjuder vi ingen garanti i samband med sådan information.

Överlåtelse

Du får inte överlåta detta Avtal eller dina rättigheter eller skyldigheter till tredje part utan att i förväg inhämta Fairytells uttryckliga skriftliga tillstånd.

Lagval och domstol

Svensk lag gäller för dessa villkor. Tvist i anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol.

Kontakt

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss support@fairytell.se